Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 25 mars

Dela

Beslut om grundläggande hörselrehabilitering hävs

Vårdstyrelsen beslutade att upphäva två beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde den 21 december 2023. 

Det gäller dels ett beslut att Nära vård och hälsas audionommottagning ska ingå i LOV Grundläggande hörselrehabilitering, dels ett beslut om att ett nytt förfrågningsunderlag med liknande ersättningsmodell som Region Skåne ska tas fram.

Vårdstyrelsen beslutade också att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag med åtgärder för ökad tillgänglighet och produktion. Ärendet ska återrapporteras under hösten 2024.

(KD), (M) och (L) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Behandlingsinsats i bassäng för habiliteringens patienter

Region Uppsala ska fortsätta att hyra in bassänger för att tillgodose behoven hos habiliteringens patienter som behöver behandling i bassäng. Det beslutade vårdstyrelsen.

Tidigare har det funnits en bassäng på Kungsgärdet center. Den togs ur drift 2020 på grund av legionella och har fortsatt att vara stängd av flera andra skäl, bland annat bristande patientsäkerhet. Att öppna bassängen skulle innebära stora kostnader och bedöms inte vara det mest effektiva sättet att erbjuda en jämlik vård i hela länet. Bedömningen är att det är mest kostnadseffektivt och ändamålsenligt att fortsätta tillgodose målgruppens behov genom att hyra externa bassänger.

Vårdstyrelsen beslutade också att föra dialog med Uppsala kommun om utformningen av en ny simanläggning utifrån behoven hos habiliteringens patienter.

Månadsrapport för februari 2024

Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 74 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för februari månad. Prognosen för Folktandvården är i enlighet med budgeten. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 10 miljoner kronor.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka4.4.2024 14:37:23 CEST | Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars26.3.2024 16:56:03 CET | Pressmeddelande

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I samband med att regionstyrelse

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 25 mars25.3.2024 17:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökad investering i elbussladdning i depån i Fyrislund För att bussdepån i Fyrislund ska klara av att ladda 60 elbussar, behövs ytterligare investeringar i infrastrukturen. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har därför fattat beslut om att öka investeringsutgift till totalt 11 miljoner kronor mot tidigare 9 miljoner. Beslutet att införa elbussar är i enlighet med Region Uppsalas plan för elektrifiering. Region Uppsala förbereder revidering av länstrafikplan Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut om att föreslå att Trafikverket tar fram anläggningskostnad och en samlad effektbedömning för alla återstående namnsatta projekt och fyra nya. De återstående projekten gäller väg 55 Enköping-Litslena, väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund, väg 288 Gimo-Börstil. De fyra nya projekten handlar bland annat om gång- och cykelväg längs väg 55 Litslena- Örsundsbro och kollektivtrafikåtgärder längs väg 263.

Gratis sommarlovsbiljett för länets ungdomar25.3.2024 15:34:14 CET | Pressmeddelande

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade i november beslut om att införa gratis sommarlovsbiljett i kollektivtrafiken för ungdomar 7-19 år, folkbokförda i Uppsala län. Nämnden beslutade den 25 mars att en värdekod, som aktiveras i mobilen, skickas till ungdomarnas folkbokföringsadress. De som, till exempel har skyddad identitet, kan hämta sin sommarlovsbiljett på UL Center. Biljetten gäller från och med 1 juni till och 31 augusti.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 22 mars22.3.2024 17:02:08 CET | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter februari månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 962 miljoner kronor. Det är framför allt på kostnadssidan som underskottet ligger, på grund av bland annat köpt vård samt ökad inflation. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 40 miljoner kronor, vilket baseras på att samma produktion som 2023 ska utföras. Höjd ersättning inom LOV Ögonsjukvård Från och med den 1 juni 2024 höjs ersättningen för polikliniska ögonoperationer och kataraktkirurgi som utförs inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) med 10 procent. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att vårdgivare inom detta vårdval, som funnits sedan 2014, signalerar att det är svårt att få ekonomisk förtjänst inom vårdvalet. Samtidigt är det långa vårdköer inom poliklinisk ögonkirurgi. Dagens beslut medför en kostnad på cirka tre miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye