Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars

Dela

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder.

I samband med att regionstyrelsen behandlade månadsrapporterna beslutades att sjukhusstyrelsens ordförande och direktörerna för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kontinuerligt bjuds in till regionstyrelsen för att tillsammans redogöra för arbetet med att nå ekonomi i balans. Samt att regiondirektören omgående ska etablera ett regionövergripande utvecklingsprojekt för att ta fram konkreta förslag för att möta utmaningarna i vårdförvaltningarna och nå ekonomi i balans.

(M), (L) och (KD) reserverade sig mot att sjukhusstyrelsens ordförande och direktörerna för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kontinuerligt ska bjudas in till regionstyrelsen, då de ansåg att det skapar en otydlighet kring ansvarsfördelning och uppföljning.

Förändrad fördelning av riktade statsbidrag och justering av budget

Staten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) ingår varje år överenskommelser om samarbete inom flera områden. Finansieringen sker genom ettåriga riktade statsbidrag. Överenskommelserna beslutas efter det att Region Uppsalas Regionplan och budget är beslutad. Därför brukar Region Uppsala varje vår genomföra en justering, som även gäller Regionplan och budget.

Till år 2024 har det skett flera större förändringar jämfört med det som Region Uppsala beslutade om i budgeten för 2024. De överenskommelser där det skett störst förändringar är God och nära vård och Tillgänglighet. Dessutom tillkommer ett sektorsbidrag för hälso- och sjukvården, samt statsbidrag för att öka disponibla vårdplatser under 2024.

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen om justeringar i enlighet med detta. Efter att överenskommelserna för 2024 nu är klara framgår det att Region Uppsala preliminärt kommer att erhålla 387 miljoner kronor för riktade statsbidrag. Det är netto 29 miljoner kronor lägre än budgeterat. För statsbidraget god och nära vård minskas intäkterna med 97 miljoner kronor jämfört med budget.

Det blir även justeringar i Regionplan och budget vad gäller bolagisering av Folktandvården. I slutet av 2023 startades ett projekt i syfte att möjliggöra att ett bolag skulle kunna starta inför 2025, och att verksamheten därmed skulle gå över i bolaget. Den nya politiska majoriteten bedömer inte att detta arbete ska prioriteras utan att verksamheten i Folktandvården ska fortsätta som i dag, i förvaltningsform.

(M), (L), (KD) och (SD) reserverade sig mot att Folktandvården inte ska bolagiseras enligt den nya majoriteten. 

Som vanligt kan ärendet läsas i sin helhet i de handlingar som medföljer detta utskick.

Upphandling av helikopterresurs initieras

Tillsammans med Västra Götalandsregionen initierar Region Uppsala en upphandling av en helikopterresurs. Detta efter beslut av regionstyrelsen.

Luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset är Region Uppsalas enhet för intensivvårdstransporter för patienter inom och utom regionen, även nationellt och internationellt. Enheten utför ungefär 1 000 uppdrag om året och är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Den bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor och läkare från Akademiska sjukhuset. Fordonet som enheten bemannar är i huvudsak en helikopter som är specialanpassad för just intensivvårdsuppdrag.

Västra Götalandsregionen (VGR) har en liknande helikopterverksamhet, som också bemannar samma helikoptertyp med samma personalsammansättning. Tillsammans har Region Uppsala och VGR gjort bedömningen att en gemensam upphandling har goda effekter i form av fler anbudsgivare.

Beslutet innebär att upphandla en ny helikopteroperatör tillsammans med Västra Götalandsregionen som tillhandahåller lämplig helikoptertyp, samt godkända piloter och tekniker för helikoptertypen. Kostnaden för kontraktet uppskattas till cirka 70 miljoner kronor per år.

Region Uppsala fortsätter att följa rekommendationer om avgift för vaccination

Personer som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination mot covid-19 ska få vaccinationen avgiftsfritt. Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation av vaccination mot covid-19 ska däremot betala en avgift för vaccinationen. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Beslutet ligger i linje med tidigare fattade beslut.

Regionstyrelsen beslutade i december 2023 att Region Uppsala ska följa rekommendation om avgiftsfrihet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19. Tidigare har vaccination mot covid-19 varit avgiftsfri för samtliga personer som haft rätt att vaccinera sig. Nu kommer vaccination mot covid-19 att kosta 200 kronor för de som inte rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten.

Upphandling av julgåvor initieras

Region Uppsala initierar en upphandling av julgåvor, efter beslut av regionstyrelsen.

Syftet är att upphandla leverantör av julgåva utifall att Region Uppsala i framtiden önskar ge medarbetarna en sådan gåva. Enligt beslutet bör Region Uppsala beakta eventuella skattetekniska aspekter, och eventuell julgåva bör också väljas så att den kan uppskattas av medarbetare med olika intresseområden.

Region Uppsala svarar på remiss om lokalisering av Fyra spår

Trafikverket har låtit bland annat Region Uppsala svara på en remiss om alternativa lokaliseringar av projektet med fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Frågan rör sträckan mellan länsgränsen Uppsala/Stockholm och södra Bergsbrunna. Svaret klubbades av regionstyrelsen vid dess möte.

I svaret understryker Region Uppsala bland annat vikten av att ingångna avtal fullföljs och att projektändamålet uppfylls. Region Uppsalas bedömning är att det krävs åtgärder på den befintliga banan vid Trunsta träsk och Knivsta station. Vidare förutsätter Region Uppsalas att de nya spåren anläggs parallellt med redan befintliga spår. Detta är enligt Region Uppsala ett redan ingånget avtal som ska fullföljas.

Som vanligt finns svaret att läsa i sin helhet i de handlingar som bifogas detta utskick.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye