Naturskyddsföreningen

Ny motortrafikled i Stockholm strider mot klimatlagen

Dela

Att tillåta en ny motortrafikled vid Södertörn i Stockholm strider mot klimatlagen. Det menar Naturskyddsföreningen som nu begär rättsprövning av regeringens besked att tillåta bygget. Enligt föreningen måste vägen dessutom förbjudas enligt miljöbalken. Anledningen är att den kommer att leda till ökad klimatpåverkan.

Trafikverket

– Att bygga en ny, stor motortrafikled i Stockholm mitt i en klimatkris är inte förenligt med varken Sveriges internationella åtaganden eller nationell rätt. Regeringen måste tänka om när det gäller infrastrukturen och i stället satsa på kollektivtrafiken. Att avsätta miljard efter miljard till stora motorvägsbyggen runt Stockholm är en enorm felprioritering, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.  

Beslutet om en ny motortrafikled utanför Stockholm kommer att leda till ökad klimatpåverkan, vilket strider mot klimatlagen. Bygget av vägen måste dessutom förbjudas enligt miljöbalken. Det menar Naturskyddsföreningen, som idag begär rättsprövning av regeringens beslut om vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn till Högsta förvaltningsdomstolen.

Eftersom Sverige ratificerat FN:s Parisavtal finns ett nationellt åtagande om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt säger klimatlagen att politiken ska syfta till att ”förhindra farlig störning i klimatsystemet”. Enligt Naturskyddsföreningen måste den nya motortrafikledens klimatpåverkan ses i relation till den utsläppsminskningen som måste ske för att Sverige ska följa Parisavtalet. En ny motorväg kommer att leda till ökade utsläpp, och ett beslut att godkänna vägen strider därför mot klimatlagen. Bygget bör enligt Naturskyddsföreningen även förbjudas enligt den stoppregel som finns i miljöbalken, då den leder till en skada av väsentlig betydelse för människors hälsa och miljön på grund av de ökade växthusgasutsläppen.

För en vecka sedan slog Europadomstolen fast att en stats otillräckliga klimatpolitik kan kränka mänskliga rättigheter. Enligt Naturskyddsföreningen är regeringens klimatpolitik inte i linje med Europadomstolens uttalanden.

– Motortrafikleden innebär en stor investering i framtidens infrastruktur som, förutom ökade utsläpp, gör att vi låser in oss i ett bil- och fossilberoende. Staten har ett juridiskt ansvar att driva en klimatpolitik som skyddar oss och framtida generationer. Jag tycker inte att regeringen tar det ansvaret idag, säger Beatrice Rindevall.

BAKGRUND:

Regeringen godkände i januari i år vägplanen för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Det är den enskilt största nya vägsatsningen i det aktuella förslaget till nationell plan för infrastruktur, som beräknas kosta mer än 20 miljarder kronor. 

Beslutet att godkänna motorvägen är bara ett av många beslut av regeringen som ökar utsläppen av växthusgaser, som exempelvis skrotad elbilspremie och sänkt drivmedelsskatt. Naturvårdsverket och klimatpolitiska rådet varnar för att Sverige inte kommer nå de egna klimatmålen eller EU:s klimatmål som Sverige är bunden till att följa.

Regeringens klimathandlingsplan och den kritik som klimatpolitiska rådet riktat mot den visar att regeringen inte lever upp till sina skyldigheter att föra en tillräcklig klimatpolitik. 

Naturskyddsföreningen anser att beslutet att bygga motorvägen strider mot klimatlagens skrivning om att regeringen ska driva ett klimatpolitiskt arbete som syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet. Föreningen anser också att motorvägsbygget ska förbjudas enligt stoppregeln i miljöbalken (2 kap 9 § 1 st) som säger att om en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

I Europa slås det fast att staters otillräckliga klimatpolitik är i strid mänskliga rättigheter.  Europadomstolen är tydliga med att staten ansvar inför klimatkrisen är juridisk. 

Europadomstolen påpekar att stater har kontrollen över orsakerna till klimatförändringarna och har erkänt de negativa effekterna och åtagit sig att vidta nödvändiga utsläppsbegränsnings- och klimatanpassningsåtgärder. Domstolen slår vidare fast att rika länder som Sverige med höga historia utsläpp har ett särskilt ansvar och måste gå före i klimatomställningen. Att godkänna Tvärförbindelse Södertörn, särskilt sett till den nuvarande klimatpolitiken i övrigt, kan inte sägas vara i linje med Europadomstolens uttalanden om vad en tillräcklig klimatpolitik är.


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr5.5.2024 15:42:38 CEST | Pressmeddelande

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där. Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen. Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer. Vi bef

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet2.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye