Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april

Dela

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby

En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. 

Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni.

En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden.

(M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten.

Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska

Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 40 miljoner kronor.

Arbetet med personer med multipla sjukdomar granskat

Region Uppsalas revisorer har granskat regionens arbete med personer med multipla sjukdomar som behöver insatser från många verksamheter och huvudmän. Syftet var att bedöma om Region Uppsala har en effektiv och patientnära vårdprocess för gruppen.

Revisorernas bedömning är att vården av personer med multipla sjukdomar till viss del är effektiv och ändamålsenlig. De har också lämnat en rad rekommendationer till sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen skriver i sitt svar att rapporten visar på förbättringsområden och kan ge god vägledning för det fortsatta arbetet.

Proktologi ska upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av protologi. Behovet bedöms uppgå till 600 besök och 125 operationer, till en kostnad av 3,5 miljoner kronor per år. Om behov finns och finansiering kan säkras för 2025 och framåt finns möjlighet att förlänga avtalet.

Neuropsykiatriska utredningar ska upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av neuropsykiatriska utredningar till barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att korta väntetiderna. Behovet bedöms uppgå till 100 utredningar under 2024, till en kostnad av cirka 4 miljoner kronor. Om behov finns och finansiering säkras för 2025 och framåt finns möjlighet att förlänga avtalet.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye