Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april

Dela

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader

Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna.

Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas.

Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt tillsatt med en ledamot från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige. Unn Harsem (C) utses till ordförande för styrgruppen.

(M), (KD) och (L) yrkade på avslag. 

Prognos på minus 1,4 miljarder kronor

Region Uppsalas prognostiserade balanskravsresultat uppgår till cirka minus 1,4 miljarder kronor vid mars månads utgång. Detta är oförändrat sedan månaden innan. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor. Detta är 889 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Inflationen har en fortsatt påverkan på regionens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtidigt har en ny pensionsprognos kommit som påverkar det ekonomiska resultatet negativt. Riks- och regionsjukvården beräknas gå med underskott. Det är fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, även om en positiv trend kan skönjas för årets första kvartal. Akademiska sjukhusets effektiviseringsåtgärder kommer inte heller att nå full effekt för året, vilket även det bidrar till det negativa balanskravsresultatet.

Riktlinje mot korruption fastställd

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen en riktlinje mot korruption.

Den framtagna riktlinjen beskriver de övergripande principer som styr Region Uppsalas arbete mot korruption. Bland annat beskrivs grunderna för Region Uppsalas förebyggande arbete, med målet att Region Uppsalas medarbetare ska kunna identifiera korruption och att arbetet ska vara riskbaserat. Riktlinjen lyfter också på översiktlig nivå hur misstänkt korruption ska hanteras, vem som ansvarar för vad och hur arbetet ska följas upp.

Riktlinjen kommer också att kompletteras med en regionövergripande rutin mot korruption, som bryter ner de övergripande riktlinjerna i ett konkret arbetssätt. Den nya riktlinjen ersätter ett regeldokument från 2015.

Strategi för arbete med nationella minoriteter antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för arbete med nationella minoriteter.

Nationella minoriteter har en lagstadgad rätt att bli informerade om sina rättigheter och att få sitt minoritetsspråk och sin kultur skyddad och främjad. Region Uppsala har därför tagit fram denna Strategi för Region Uppsalas arbete med nationella minoriteter.

Strategin anger på en övergripande nivå inriktning och principer för hur Region Uppsala ska arbeta med nationella minoriteters rättigheter. Här ingår att främja möjligheten att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, samt att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Strategi för samverkan antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Strategin är treårig och har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Den ersätter den förra strategin som gällde till och med 2023.

Strategin har tre huvudsakliga syften. Den ska stärka det gemensamma ansvarstagandet för att upprätthålla goda relationer och tillit inom länet – skapa en samverkanskultur. Den ska öka kunskapen om samverkanssystemets funktion och organisation. Och den ska slutligen ge inriktning och styra framtagande av samverkansplaner och aktivitetslistor.

Strategi för minskad antibiotikaresistens antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för att minska vårdrelaterade infektioner och för minskad antibiotikaresistens. Region Uppsala har en politiskt beslutad nollvision för undvikbara vårdskador. Arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner och minska uppkomst och spridning av resistenta bakterier är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna, såväl nationellt som internationellt.

Strategin anger styrande principer för arbetet och utgår från nationell vägledning för vårdhygieniskt arbete och Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg. Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens - arbetar för en klok användning av antibiotika, så att man även i framtiden ska kunna använda antibiotika som ett effektivt läkemedel.

Revisorer får svar om arbetet med personer med multipla sjukdomar

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av Region Uppsalas arbete med personer med multipla sjukdomar, som har behov av insatser från många verksamheter och huvudmän. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala har en effektiv och patientnära vårdprocess för dessa patienter. De nämnder som granskats är regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att vården av personer med multipla sjukdomar till viss del är effektiv och ändamålsenlig. Revisorerna lämnar dock ett par rekommendationer. Bland annat att  säkerställa att det finns förutsättningar för Region Uppsalas kunskapsstyrningsorganisation att arbeta med lokala riktlinjer, som omfattar personer med två eller fler sjukdomar.

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen håller med om att detta är ett angeläget område, och hänvisar till det arbete som görs inom kunskapsstyrningsorganisationen. Inom det lokala systemet för kunskapsstyrning har det varit prioriterat att starta upp grupperingar som har fokus på patienter med multipla sjukdomar. Som vanligt kan svaret läsas i sin helhet i de handlingar som medföljer detta utskick.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye