Region Uppsala

Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 26 april

Dela

Plan för utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala stad skickas på remiss

Hur ska kollektivtrafiken i Uppsala stad utvecklas fram till år 2050? Region Uppsala har nu tagit fram en plan för detta.

I planen pekas ut tre huvudsakliga inriktningar för kollektivtrafiken i Uppsala, att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och effektiv, bidra till ökad social hållbarhet och

bidra till hållbar stadsutveckling i Uppsala. Principerna för att trafikplaneringen är att Region Uppsala ska sträva efter att skapa ett enkelt och lättförståeligt linjenät, säkerställa samordning med stadsutveckling samt utreda möjligheten till en mer flerkärnig linjenätstruktur där flera knutpunkter kan avlasta Uppsala C och hårt belastade gator centralt i Uppsala.

I planen föreslås att kollektivtrafiksystemet ska bestå i huvudsak av fyra delar: stads- och regionbusstrafik, kapacitetsstark kollektivtrafik och tågtrafik. Det kan också bli aktuellt att införa anropsstyrd trafik med förarlösa fordon på sikt.

Nu ska planen skickas ut på remiss, för att samla in synpunkter från bland annat länets kommuner, representanter för näringslivet och andra aktörer som berörs av planen. Remisstiden är från den 6 maj till den 30 september. Efter remissperioden kommer ett slutligt förslag att tas fram, för beslut i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hösten 2024.

 Trafik och samhälle följer budget

Trafik och samhälle lämnar en årsprognos som är lika med budget. Det framgår av månadsrapporten för mars. Under januari och februari låg resandet på en högre nivå jämfört med motsvarande månader 2023. Under mars minskade resandet och låg lägre än föregående år. Detta hänger samman med att påsken inföll under månaden. Under helgdagar är resandet lägre.

 

 

 

Nyckelord

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye