Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj

Dela

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska

Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor.

I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans.

(M), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande. 

29 miljoner kronor till renovering av lokaler för Hörsel och balans

Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att godkänna Akademiska sjukhusets investeringsutgift på 29 miljoner kronor för projektet Renovering av byggnad N2 för att tillskapa lokaler för verksamheten Hörsel och balans. Beslutet gäller under förutsättning av att investeringsmedel avsätts i Regionplan och budget 2025 – 2027, som fastställs av regionfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten Hörsel och balans idag bedriver sin verksamhet i lokaler som är undermåliga. En stor del av medarbetarna upplever besvär av inomhusmiljön. Anmälan om arbetsskada har gjorts vid flera tillfällen, med hot om skyddsstopp. Det är sedan tidigare planerat att riva hus P1, som idag inrymmer verksamheten, då det inte finns någon möjlighet till tillfredställande renovering med dagens krav. Nu föreslås i stället att utrymmen ställs i ordning för verksamheten i byggnad N2, ingång 78–79.

Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande beräknas till drygt 39 miljoner kronor, men dels finns redan pengar tilldelade för det nu avslutade programarbetet, dels belastar vissa kostnader Fastighet och service. Vid renoveringen ska det bland annat tillskapas åtta helt ljudisolerade hörselburar. Verksamheten bedriver bland annat hörselprov, insättning av cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat, samt KBT-behandling för patienter med tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Den palliativa vården kan komma att förstärkas

Den palliativa vården (vård i livets slutskede) ska även i fortsättningen styras genom två separata organisationer, en för Akademiska sjukhuset och en för Lasarettet i Enköping, men samverkan mellan dessa ska förstärkas. I samband med budgetprocessen ska Region Uppsala också undersöka möjligheterna att förstärka den palliativa vården. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Även i fortsättningen kommer det alltså att finnas en organisation på Akademiska sjukhuset och en på Lasarettet i Enköping för den palliativa vården. Men en samverkande ledningsgrupp på tjänstepersonnivå mellan sjukhusen inrättas nu.  

Därtill föreslås flera åtgärder för en långsiktigt hållbar verksamhet som motsvarar invånarnas behov. Så som att förstärka det palliativa konsultteamet, att inrätta en regiongemensam remissbedömning, och att se över bemanningen och antalet slutenvårdsplatser inom den specialiserade palliativa vården. Beslutet nämner även att fortsätta implementera och utveckla den länsövergripande samverkansmodellen för palliativ vård i hemmet, samt att utveckla den palliativa vården för barn och unga med fokus på ansvar, samarbete och organisation.

En förstärkning av det palliativa konsultteamet bedöms vara mest angeläget. Förslaget är att utöka teamet med fyra läkare och ytterligare två sjuksköterskor. Kostnad för detta beräknas till cirka fyra miljoner kronor årligen. Övriga förslag beräknas med en uppskattning kosta runt 23 miljoner kronor. I alla dessa delar hanteras dock finansieringen inom den vanliga budgetprocessen. Verksamheten och effekterna av den nu beslutade förändringen ska följas upp i maj 2025.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 maj28.5.2024 17:02:09 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans Prognosen för Region Uppsalas årsresultat försämrades ytterligare mellan mars och april månad, och pekar nu mot ett resultat på drygt minus 1,5 miljarder kronor. Därför beslutade regionstyrelsen idag att Region Uppsala ska vidta åtgärder. Bland annat ska antalet anställda minskas, och kostnader för tjänsteresor, övernattningar, möten och konferenser ska också minska. Region Uppsala försämrar alltså sin årsprognos, efter april månads utgång, till drygt minus 1,5 miljarder kronor för helåret 2024. Det är en försämring med 145 miljoner kronor sedan föregående månad. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets prognostiserade balanskravsresultat minus 1 033 miljoner kronor, vilket är 1 033 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer, samt långsammare effekt av kostnadsminskande åtg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye