Ratio

Ny rapport från Ratio: Begränsa rätten till sympatiåtgärder och inför ett proportionalitetskrav

Dela

I en ny Ratio-rapport utforskar nationalekonomen och statsvetaren Nils Karlson förekomsten av sympatiåtgärder på den svenska arbetsmarknaden och dess konsekvenser för företag, arbetstagare och samhället i stort. Rapporten föreslår att rätten till sympatiåtgärder begränsas och att ett proportionalitetskrav införs.

Nils Karlson är professor i statsvetenskap och forskare Ratio. Han grundade Ratio 2002 och fungerade som dess vd 2002-sept 2021.
Nils Karlson är professor i statsvetenskap och forskare Ratio. Han grundade Ratio 2002 och fungerade som dess vd 2002-sept 2021. Inga restriktioner

När ett kollektivavtal har ingåtts gäller normalt sett fredsplikt, utom för sympatiåtgärder. Sympatiåtgärder är stridsåtgärder – olika former av strejker, lockouter eller blockader - som vidtas av en arbetsmarknadspart (oftast den fackliga sidan) för att stödja en tillkomsten av ett annat kollektivavtal, antingen i samband med avtalsförhandlingar eller vid blockad av oorganiserade företag.

Rapporten undersöker både de direkta och indirekta kostnaderna av sympatiåtgärder samt deras långsiktiga effekter på arbetsmarknadens funktionssätt med utgångspunkt i deras historia, logik och praktik samt i fallstudier av konflikten om Öresundstågen 2014, avtalsrörelsen 2023, och konflikterna med Klarna och Tesla under 2023 och 2024.

Genomgången visar att sympatiåtgärder kan leda till betydande kostnader för utanförstående företag som redan tecknat avtal om fredsplikt, med exempel på företag som tappat upp till 70% av sin omsättning till följd av åtgärderna. Men åtgärderna kan även drabba de anställda genom uteblivna löner, risk för uppsägningar och försämrade relationer, och samhället i stort. I vissa fall gynnas dessutom företag som saknar kollektivavtal.

Långsiktigt måste den svenska modellen bidra till en väl fungerande lönebildning med rimliga villkor för såväl arbetsgivare som löntagare, villkor som dessutom värnar sysselsättning, välståndsutveckling och internationell konkurrenskraft. Rapporten föreslår därför följande åtgärder:

  1. Införande av en proportionalitetsprincip i svensk konflikträtt: Denna princip skulle säkerställa att stridsåtgärder är rimliga och riktade mot relevanta parter, inte utomstående som saknar relevans för den primära konflikten. En sådan princip kan inspireras av den danska modellen och utvecklas genom praxis i Arbetsdomstolen och framtida huvudavtal. Proportionalitetskravet begränsar möjligheten till stridsåtgärder som kostar lite för den egna organisationen men orsakar stora kostnader för motparten och tredje man.
  2. Stridsåtgärder som sista utväg: Lagstadga att stridsåtgärder ska vara en sista utväg (ultima ratio), och kan endast vidtas när förhandlingsvägen är uttömd.
  3. Tydligare krav på god sed som begränsar missbruk av stridsåtgärder bör införas genom partsuppgörelser.

Nils Karlson, rapportens författare, kommenterar: "Sympatiåtgärder medför betydande kostnader och konsekvenser för alla inblandade parter. Med dagens globaliserade och sammankopplade ekonomi är det nödvändigt att vi omprövar och anpassar regelverket för att säkerställa svensk konkurrenskraft."

Kontakter

Om Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor.

Följ Ratio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ratio

Forskare: Orealistiska språkkrav inom äldreomsorgen30.5.2024 15:24:52 CEST | Pressmeddelande

Det behöver skapas flera enkla jobb inom vård och omsorg, där lägre spårkkrav kan tolereras. Det skriver Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Ratio och Stockholms universitet, och Philip Rehnberg, masterstudent i demografi och uppsatsstudent vid Ratio i en debattartikel i Dagens samhälle. Samtidigt som språkkraven inom äldreomsorgen skärps nationellt, visar författarna i den nya rapporten, "Alla ska snabbt lära sig svenska", att många nyanlända inte har förutsättningarna att nå de politiskt fastställda kraven.

Välkommen på rapportlansering: Om sympatiåtgärdernas logik och praktik17.5.2024 13:53:43 CEST | Pressmeddelande

I Sverige är möjligheten att ta till sympatiåtgärder såväl generös som omstridd. Vissa menar att sympatiåtgärderna bidrar till att vårt land har få utbrutna arbetsmarknadskonflikter medan kritikerna hävdar att regelverket är förlegat, med hänsyn till nutidens sammankopplade värdekedjor och global konkurrens. Klart är dock att sympatiåtgärder drabbar parter som inte är direkt berörda av en konflikt, något som på senare tid varit särskilt uppmärksammat i och med Teslakonflikten. I en ny rapport kartlägger Nils Karlson, professor i statsvetenskap, sympatiåtgärdernas historia, logik, praktik och konsekvenser. Vilka är sympatiåtgärdernas avsedda och oavsedda effekter? Vilka kostnader är förenade med sympatiåtgärdernas användning? Och finns det skäl att förändra regelverket kring dessa stridsåtgärder? Rapporten kommenteras av en panel bestående av: German Bender, utredningschef, tankesmedjan Arena Idé Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot (C) Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M) Modera

Välkommen på rapportlansering: Den planlösa planeringen – en historia om det svenska plansystemet2.5.2024 13:48:10 CEST | Pressmeddelande

Det svenska plansystemet är präglat av svåra motsättningar som fördyrar och försvårar bebyggelse av nya bostäder – med allvarliga konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets kompetensförsörjning. I en ny rapport visar Jan Jörnmark, docent. i ekonomisk historia, hur dessa motsättningar uppstått och hur en mer marknadstillvänd planeringsmodell skulle kunna komma till bukt med dessa problem. Rapporten kommenteras av Fil. dr Klas Eriksson och en panel bestående av: Anna Broman, Näringspolitisk expert hos Byggföretagen David Josefsson, Riksdagsledamot (M), civilutskottet Tid: Tisdagen den 7 maj kl 12:00 (lättare lunch serveras från 11:30) Plats: Sveavägen 59, 4 tr Länk till anmälan och mer information finns här.

Ny rapport: Integrationen av språksvaga invandare kräver kunskapsbaserade reformer25.4.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

I en ny rapport från Ratio sätts ljuset på de utmaningar som många migranter står inför när det gäller att lära sig svenska, och hur det påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Under de senaste decennierna har svensk migration förändrats från att framför allt ha bestått av europeisk arbetskraftsinvandring till en allt större andel utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare. Samtidigt är sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda bland de största i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye