Jönköpings kommun

Planen för nya Rosenlundsbadet går framåt

Dela

Nu finns ett uppdaterat planförslag på Rosenlund som omfattar placeringen av nya Rosenlundsbadet. Detaljplanen är ute på granskning, vilket innebär att det går att lämna synpunkter på planförslaget till och med 27 juni.

Illustration som visar en tegelbyggnad med en öppen asfaltsyta utanför. Träd och människor syns framför byggnaden.
Visionsskiss som visar hur nya Rosenlundsbadets entré skulle kunna se ut. Skiss: Sweco.

En detaljplan bestämmer var det får byggas och vad som får byggas, men också hur mycket som får byggas – både på bredden och på höjden. Den talar också om vad en byggnad får användas till. Det innebär att den här detaljplanen inte beskriver i detalj hur det nya Rosenlundsbadet kommer se ut invändigt eller utvändigt – planförslaget handlar om var badanläggningen kan placeras, i vilka volymer det kan utformas och hur det ska passa in i den framtida stadsbilden på Rosenlund. Skisserna som finns med i planbeskrivningen är därför visionsbilder som visar byggnaders möjliga placering och volym, inte detaljerad utformning.

Förslaget till den här detaljplanen var ute på samråd under vintern 2023/2024, då fanns möjlighet att tycka till om förslaget. Sedan dess är förslaget bearbetats och de synpunkter som kom in under samrådstiden redovisas i en så kallad samrådsredogörelse.

Skiss%20som%20visar%20en%20byggnad%20och%20en%20gata%20bredvid%2C%20d%E4r%20m%E4nniskor%20%E4r%20i%20r%F6relse.
Skissen visar nya Rosenlundsbadets möjliga placering sett från norr, längs med Stefan Livs gata - ett viktigt evenemangsstråk som ska knyta ihop badanläggningen med Husqvarna Garden och mässområdet på Elmia. Skisserna är visionsskisser och visar inte badhusets slutgiltiga utformning.
Illustration%20som%20visar%20byggnader%20och%20torgyta%20med%20gr%F6nska.
Skiss som visar nya Rosenlundsbadets placering samt plats utanför entrén, sett från sydost.
Illustration%20som%20visar%20en%20gata%2C%20en%20byggnad%20och%20en%20parkyta%20med%20folk%20i%20r%F6relse.
Skiss som visar nya Rosenlundsbadets placering sett från sydväst längs med Huskvarnavägen.

Tydligt evenemangsstråk finns med i planförslaget

Stefan Livs gata ska enligt förslaget bevaras som evenemangsstråk och knyta ihop badanläggningen med Husqvarna Garden och mässområdet.

I illustrationerna som finns i detaljplaneförslaget visas en grönyta på den plats Rosenlundsbadet står idag. Den här ytan ingår inte i planförslaget, men badets nya placering innebär att utemiljön mellan badet och hotellet, som tidigare funnits på platsen, kommer tillbaka.

Granskning - det är möjligtatt lämna synpunkter

Att förslaget till detaljplan är ute på granskning innebär att allmänheten kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Alla handlingar finns att ta del av på Jönköpings kommuns hemsida via länken nedan eller i kommunens utställningslokal utanför Kontaktcenter i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-16 (juni-augusti).

Planhandlingarna för fastigheterna Rosenlund 2:1 m.fl. finns tillgängliga för granskning under perioden 22 maj – 27 juni 2024.

Läs mer om detaljplaneförslaget för Rosenlund 2:1 här

Läs mer om Jönköpings kommuns arbete med nya Rosenlundsbadet här

Frågor och svar

Varför finns inte placering av bassängerna med i detaljplaneförslaget?

En detaljplan reglerar inte hur en byggnad ser ut invändigt, arbete med den invändiga utformningen pågår.

Kommer pendelparkeringen finnas kvar eller ersättas?

Nej, pendelparkeringen som idag ligger på södra sidan av Rosenlundsbadet kommer inte finnas kvar efter byggnationen av det nya badet. Parkeringsplatser kommer istället byggas på det nya badets västra sida, antalet parkeringar kommer motsvara de cirka 100 platser som finns på pendelparkeringen idag.

Kommer Huskvarnavägens utformning ändras i samband med byggnationen av det nya Rosenlundsbadet?

Nej, Huskvarnavägen inkluderas inte i det område som det här detaljplaneförslaget omfattar. I planförslaget finns dock skisser på Huskvarnavägen med, som visar hur gatan skulle kunna se ut i framtiden. För att kunna planera hur nya Rosenlundsbadet ska se ut har stadsbyggnadskontoret tittat på helheten för Rosenlund, som i kommunens översiktsplan pekas ut som en så kallad blandstad med kvartersbebyggelse i framtiden – en innerstadsmiljö med flervåningshus och en stadsgata som tillåter både bil- och kollektivtrafik och gång- och cykelväg och grönska.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration som visar byggnader och torgyta med grönska.
Skiss som visar nya Rosenlundsbadets placering samt plats utanför entrén, sett från sydost.
Ladda ned bild
Illustration som visar en gata, en byggnad och en parkyta med folk i rörelse.
Skiss som visar nya Rosenlundsbadets placering sett från sydväst längs med Huskvarnavägen.
Ladda ned bild
Illustration som visar en tegelbyggnad med en öppen asfaltsyta utanför. Träd och människor syns framför byggnaden.
Visionsskiss som visar hur nya Rosenlundsbadets entré skulle kunna se ut. Skiss: Sweco.
Ladda ned bild
Skiss som visar en byggnad och en gata bredvid, där människor är i rörelse.
Skissen visar nya Rosenlundsbadets möjliga placering sett från norr, längs med Stefan Livs gata - ett viktigt evenemangsstråk som ska knyta ihop badanläggningen med Husqvarna Garden och mässområdet på Elmia. Skisserna är visionsskisser och visar inte badhusets slutgiltiga utformning.
Ladda ned bild

Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra drygt 146 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye