Vision

Facklig kritik mot undermålig arbetsmiljö i Sollentuna kommun

Dela

Visions huvudskyddsombud i Sollentuna kommun har idag lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6 § 6 a. Skyddsombudet har under en längre tid noterat allvarliga brister i arbetsmiljön i kommunen och inte fått gehör från kommunledningen om hur man avser att lösa det.

Under centrala samverkansmöten har fackliga företrädare tagit upp brister i den psykosociala arbetsmiljön på kommunledningskontoret och förekomsten av kränkningar utan att få gehör. Problemen kvarstår. Personal på kommunledningskontoret vittnar om kränkande särbehandling i form av mobbning, utfrysning, trakasserier och liknande handlingar som har bidragit till en tystnadskultur, höga sjukskrivningstal och personalomsättning.

- Dessa faktorer är tecken på en undermålig psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har haft kännedom om problemen eftersom de har framkommit i personalärenden samt vid möten mellan fackliga företrädare och arbetsgivaren, säger Sebastian Bozó Skårman som är ansvarig ombudsman för Vision i Sollentuna.

Vision begär därmed följande åtgärder enligt AML 6:6a §:

1. Säkerställa att arbetstagare med personalansvar, såsom chefer och arbetsledare, har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

2. Uppdatera och förbättra rutinerna vad gäller anmälan och hanteringen av kränkande särbehandling. Särskilt frågan om det rör sig om en anställd som är i beroendeställning till den som påstås ha agerat kränkande. Många av kränkningarna som har rapporterats om kan härledas till kommunledningen i Sollentuna kommun. Anställda behöver känna sig trygga med att det inte förekommer repressalier när de anmäler kränkande särbehandling, oavsett om anmälan avser en chef eller inte.

3. Arbetsgivaren behöver även se över sina rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbeta förebyggande mot ohälsa. I det fall en arbetstagare råkar ut för ohälsa i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa kan förebyggas i fortsättningen.

- Vision vill att dessa åtgärder tas upp i en tidsatt handlingsplan och att det ska genomföras en anonym medarbetarundersökning som utreder förekomsten av kränkande särbehandling. Undersökningen ska genomföras av extern part för att garantera att medarbetarna kan känna sig trygga med att den information de lämnar är anonymiserad och inte medför repressalier. Senast den 17 december 2021 ska arbetsgivaren skriftligen svara och presentera konkreta åtgärder. Om svaret är otydligt kommer Vision att överväga att Arbetsmiljöverket får gripa in, avslutar Sebastian Bozó Skårman.

För mer info, vg kontakta:

Hediye Güzel, presschef Vision: hediye.guzel@vision.se eller 076 141 7321

Nyckelord

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Stockholm26.1.2022 14:04:27 CET | Pressmeddelande

I dag har Vision i Stockholms stad skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att förbättringar av chefernas förutsättningar är en nyckel för att utveckla insatserna för äldre i staden. – En rimlig arbetsbelastning och ett bra stöd för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. Antalet medarbetare per chef bli lägre, men det krävs ett samlat grepp om chefernas situation, säger Nenad Jaksic, styrelseledamot Vision Stockholms stad. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Stockholm är en av kommunerna som ingår i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med k

Offentlig upphandling, en outnyttjad potential för hållbar utveckling25.1.2022 07:45:00 CET | Pressmeddelande

Kommuner, regioner och statliga myndigheter kartlägger långt ifrån alltid om skattepengar riskerar bidra till barnarbete eller miljöförstörelse vid offentliga inköp. Nästan hälften av alla upphandlande organisationer gör sådana kartläggningar bara ibland eller aldrig. Fyra av tio saknar dessutom en systematisk uppföljning av ställda hållbarhetskrav. I den offentliga upphandlingen finns en stor outnyttjad potential i arbetet för en hållbar utveckling. Det visar en ny rapport från Fairtrade Sverige, Vision och fackförbundet ST som bygger på enkätsvar från kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Oacceptabelt att kommunpolitiker skrämmer Visions medlemmar till tystnad22.12.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har vid flera tillfällen gjort nedslag i Hörby kommun för undermålig arbetsmiljö. Vision har varit kritisk till politikernas agerande och påtalat bristerna ett flertal gånger för arbetsgivaren. Men situationen har inte förbättrats. Det senaste övertrampet skedde nyligen på en verksamhet där kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) krävde att personalen tog bort alla regnbågsflaggor som låg framme.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum