Region Uppsala

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka

Dela
År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Undersökningen genomförs vartannat år sedan 2005 av Region Uppsala, i samverkan med länets samtliga kommuner. Elever i årskurs 7, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 besvarar enkäten (se fakta nedan). Av årets undersökning framgår sådant som att 60 procent av ungdomarna aldrig druckit alkohol, medan 90 procent av ungdomarna aldrig provat narkotika (siffror som ligger relativt stabila för narkotika, men vad gäller alkohol var det exempelvis bara 47 procent som aldrig druckit alkohol år 2005). 13 procent har en familjemedlem som sover i vardagsrummet eller motsvarande (något som kan indikera trångboddhet).

Vad gäller självskattad hälsa upplever nu alltså 80 procent av pojkarna att de mår bra eller mycket bra, men endast 58 procent av flickorna. År 2021 var motsvarande siffror 79 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkar och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen görs. Det finns dock en glädjande siffra: precis som år 2021 mår flickor i årskurs 2 på gymnasiet fortfarande bättre jämfört med tidigare (62 procent år 2023 jämfört med 56 procent år 2019).

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men klyftan mellan unga kvinnor och pojkars mående visar att vi som samhälle har mycket kvar att göra. Medmänniskor, civilsamhälle, näringsliv, samt kommuner och region har alla en viktig roll i att stötta fler att må bättre. Det handlar i grunden om frihet. Mår man bra har man större möjligheter att forma sina egna liv och utveckla samhället, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

82 procent av pojkarna trivs bra eller mycket bra i skolan, mot 74 procent av flickorna. 13 procent av ungdomarna är oroliga för sin familjs ekonomi, mot 10 procent år 2021 (flickor är oroligare än pojkar). Vad gäller att känna sig trygg syns en svag förbättring, exempelvis känner sig 90 procent av ungdomarna trygga ute på stan eller i centrum.

Vad gäller framtidstro går siffrorna åt fel håll. 81 procent av pojkarna och 72 procent av flickorna tror att deras framtid är ljus eller mycket ljus, år 2021 var motsvarande siffror 82 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna. Rejält dystra siffror är det på frågan om framtidsutsikterna för världen i stort: endast 29 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna tror på en ljus eller mycket ljus framtid för världen (motsvarande siffror för år 2021 var 34 procent respektive 26 procent, 2013 var det 48 procent respektive 42 procent). 

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2023:

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 8159 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor (det innebär en svarsfrekvens på drygt 60 procent av alla elever i länet i åldersgruppen). Detta är tionde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet Region Uppsala: 072 – 207 74 81

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 april27.4.2023 16:41:56 CEST | Pressmeddelande

Brister hittade i fördjupad uppföljning av läkare Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av fem psykiatriker och en ortoped. Samtliga är verksamma inom Lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan. Av rapporten till sjukhusstyrelsen framgår att det framkommit allvarliga brister hos flera av vårdgivarna. Bristerna handlar bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Det saknas också strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög. För tre av vårdgivarna rekommenderas Region Uppsala att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I två fall har det funnits allvarliga vårdskador som bör leda till Lex Maria-anmälan från läkarna. Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska upprättas utifrån rapporten. En återrapportering ska lämnas till sjukhusstyrelsen i oktober. Oförändrad ekonomisk prognos efter mars Akademiska sjukhuset prognosticerar ett resultat på m

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 26 april26.4.2023 17:37:38 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsalas årsredovisning för 2022 godkänd Region Uppsala gjorde under 2022 ett plusresultat på 994 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 542 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen. Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2022 samt underskotten inom sjukhusstyrelsen och kulturnämnden och beslutade att 452 miljoner kronor av resultatet ska avsättas till resultatutjämningsreserven. (V) yrkade på att Region Uppsalas årliga miljöredovisning i framtiden behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Yrkandet avslogs. Program för uppföljning fastställt Regionfullmäktige fastställde ett program för uppföljning av privata utförare och egen regi som konkurrerar på samma villkor som privata (LOV). Syftet med programmet är att förbättra Region Uppsalas uppföljning och kontroll av privata utförare samt de utförare inom egen regi som ingår i vårdva

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum