Lärarnas Riksförbund

Ohållbara arbetsvillkor för gymnasielärarna

Dela

Ny undersökning visar att gymnasielärarnas arbetsbelastning är för tung och att många upplever stressrelaterade symptom. Det går ut över kvaliteten på undervisningen och över lärares sömn och hälsa. Det är inte bara ohållbart utan fullständigt oacceptabelt.

– Den svenska skolan befinner sig i ett oroande läge. Samtidigt som antalet elever ökar, växer bristen på legitimerade lärare och en kraftig besparingsvåg sveper över Sveriges kommuner. Det är en kombination som inte går ihop, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Ska vi kunna motverka lärarbristen, varaktigt höja kunskapsresultaten i skolan och få fler elever att nå gymnasieexamen måste läraryrket präglas av goda förutsättningar att planera och följa upp undervisningen – det är så kvalitativ undervisning skapas, säger Åsa Fahlén.


Skolhuvudmän, politiker och rektorer måste ta sitt ansvar. Lärarnas Riksförbund kräver akuta åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning.

* Lärares undervisningstid måste bestämmas och begränsas.
Rapporten visar tydligt att antalet lektioner för gymnasielärarna ökat under det senaste året. Till detta ska läggas att undervisningstiden för lärare i genomsnitt ökat allt sedan undervisningsskyldigheten togs bort ur det centrala avtalet för tjugo år sedan. Undervisningstiden kan inte få fortsätta öka, utan behöver bestämmas för varje lärare. Fler lektioner innebär en ökad arbetsbelastning och sämre kvalitet på undervisningen.

* Förutom att undervisningsuttaget måste begränsas, måste också tiden till för- och efterarbete säkras. En timmes undervisning kräver minst en timmes förberedelse. Det är förberedelser som ger kvalitet i undervisningen.

* En del arbetsuppgifter som idag ligger på lärare bör kunna utföras av andra yrkeskategorier i skolan. Heltidsmentorer måste anställas för att avlasta gymnasielärarna.

* Gymnasieskolan måste få en timplan. En bidragande orsak till lärarnas stress är att undervisningstiden de får i sitt ämne inte alltid är tillräcklig i förhållande till de mål som eleverna ska uppnå under kursen.

I den undersökning Lärarnas Riksförbunds presenterar i dag har cirka 1000 gymnasielärare fått svara på frågor om sin arbetssituation under läsåret 2018/2019.


Siffror från undersökningen:

* 77 procent av gymnasielärare uppger att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda under förra läsåret.

* 75 procent menar att arbetsbelastningen påverkar sömnen negativt och 6 av 10 har fysiska besvär som magont och huvudvärk.

* 77 procent säger att de gått till arbetet trots att de borde ha sjukskrivit sig, det enskilt viktigaste skälet till detta var att arbetsbördan annars skulle bli för tung när man återvänder till arbetet

* En tredjedel har varit sjukskriven på grund av stress, den enskilt största faktorn som bidragit till denna stress uppges vara hög administrativ arbetsbelastning.
* En tredjedel av de tillfrågade lärarna får undervisa merjämfört med för ett år sedan.

* 6 av 10 övervägt att lämna yrket, den viktigaste anledningen är hög arbetsbelastning.

"Gymnasielärarna som inte får sova. En undersökning om en orimlig arbetsbörda."
https://www.lr.se/opinion--debatt/undersokningar

Kontakter

För upplysningar:

Zoran Alagic, senior rådgivare kommunikation, 070-262 27 00, zoran.alagic@lr.se

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
111 34 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med över 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Målet måste vara 100%11.12.2019 11:42:41 CETPressmeddelande

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

Viktigt att satsningar på skolan fortsätter3.12.2019 09:31:52 CETPressmeddelande

– Resultatet för svensk skola i PISA är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att återupprätta Sverige som kunskapsnation. Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Lärares förutsättningar att både planera och följa upp undervisningen är helt avgörande för undervisningens kvalitet och höjda kunskapsresultat. – Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering - och det måste ske nu, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum