Region Uppsala

Plan ska tas fram: tak för antal listade patienter per läkare

Dela

Region Uppsala ska ta fram en genomförandeplan för införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården. Uppdraget ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid ett extrainsatt möte.

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.
Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till beslutet är, enligt ärendets handlingar, att kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin blivit en alltmer kritisk fråga för primärvården i Region Uppsala. Svårigheterna att rekrytera läkare får stora negativa konsekvenser både på kort och lång sikt för patienter, ekonomi och arbetsmiljö.

- Nu måste Region Uppsala vidta åtgärder för att klara av det framtida uppdraget inom primärvården. Den kommande utvecklingen med allt fler kroniskt sjuka patienter och multisjuka äldre patienter kommer att öka belastningen på primärvården än mer, säger Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Frånsett konsekvenserna för arbetsmiljön får det även ekonomiska konsekvenser för vårdcentralerna att inte nå upp till satta produktionsmål, eller att behöva använda sig av inhyrd personal. Vakanta tjänster leder till en högre arbetsbelastning för de befintliga distriktsläkarna, men också för exempelvis sjuksköterskor. På längre sikt leder bristen på läkare också till en svårighet för vårdcentralen att erbjuda kontinuitet för patienter med stora vårdbehov och kronisk sjukdom, vilket innebär att arbetet riskerat att bedrivas mindre effektivt. Prognoser som gjorts både på nationell nivå och av Region Uppsala pekar på att det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmsta åren för att möta de demografiska behoven. Specialistläkare i allmänmedicin är en nödvändighet för att klara av omställningen till en god och nära vård.

Socialstyrelsen har nyligen fastställt ett nationellt riktvärde om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Inom Region Uppsala går det idag 2 350 invånare per heltidsanställd distriktsläkare inom Nära vård och hälsa. Det skulle behövas en stor ökning av antalet distriktsläkare för att nå upp till Socialstyrelsens riktvärde.

- Det här handlar inte bara om antalet läkare utan också exempelvis om arbetssätt. Vi har sett goda effekter av teamarbete, uppgiftsväxling där man byter arbetsuppgifter och digitala lösningar. Genomförandeplanen handlar både om listningstak och andra åtgärder för en rimligare arbetsmiljö och för en säkrare och effektivare vård. Lyckas vi innebär det också att det i framtiden blir lättare att rekrytera nya distriktsläkare, säger Malena Ranch (MP).

Tjänsteutlåtandet nämner också sådant som att planen bör se över behovet av ST-block i allmänmedicin (utbildning av framtida läkare), och att antalet vårdcentraler med lättakut med triagering (bedömning av patientens medicinska status) bör kunna utökas. Genomförandeplanen bör också identifiera möjligheter att minska den administrativa bördan inom primärvården, inte minst vad gäller sjukskrivningar. Planen ska också ta fram incitament för teamarbete och arbetsuppgiftsfördelning (workshifting).

En återrapportering av uppdraget ska alltså ske senast till vårdstyrelsens sammanträde i december 2022.

Kontakter

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande: 076 – 495 03 11
Torun Hall, förvaltningschef Nära vård och hälsa: 070 – 611 90 11

Bilder

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.
Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum