Svenska kraftnät

Så kan vi korta utredningstiderna för att bygga ledning

Dela

Vi har ett ökat behov av el i samhället. Under de kommande tio åren planerar Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor för att säkra elförsörjningen i landet. Svenska kraftnät anser att processerna kan effektiviseras mer än vad som föreslås av Nätkoncessionsutredningen, vilket vi för fram i vårt remissvar till regeringen.

Fotograf Tomas Ärlemo
Fotograf Tomas Ärlemo

Svenska kraftnät har lämnat remissvar till regeringen om betänkandet SOU 2019:30. Nätkoncessionsutredningen syftar till att se över regelverket för elledningar för att förenkla för inblandade aktörer och samtidigt skydda samhällsintressen.

- Utredningen är bra då förslagen ökar möjligheterna att överföra den mängd el som samhället önskar. Det bidrar också till att säkerställa klimatmålen och till att stamnätet även i fortsättningen kommer vara person- och driftsäkert, säger Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör vid Svenska kraftnät.

De förslag som Svenska kraftnät är positivt till är bland annat att det föreslås bli enklare att ändra och justera en nätkoncession för en ledning och att de får ett starkare rättslig skydd.

Andra lösningar för att förkorta tillståndsprocessen

Det tar 10-12 år från identifierat behov till färdig ledning. Vissa förslag i utredningen påstås ge tidsvinster i investeringsprojekt om upp till två år.

- Vi tror inte att utredningens föreslagna åtgärder resulterar i sådana tidsvinster för stamnätet. Här finns bättre sätt att minska tidsåtgången, säger Lotta Medelius-Bredhe.

För att förkorta tiden föreslår Svenska kraftnät t.ex. att det ska gå att utan medgivande från Energimarknadsinspektionen (Ei), parallellt med koncessionsprövningen hos Ei, ansöka hos Lantmäteriet om att ta mark i anspråk för att bygga ledningen. Idag sker processerna efter varandra.

- Om Lantmäteriet kan handlägga ansökan om åtkomst till marken parallellt med Ei:s prövning av koncessionen får vi en mer säker tidsbesparing i investeringsprojekt i stamnätet om upp till ett år. Vi föreslår också att justering av en ledning, t.ex. i samband med stationsförnyelser, ska gå att göra efter en anmälan till Ei. Ett anmälningsförfarande skulle förenkla prövningen och vi bedömer att det skulle leda till en tidsbesparing om upp till två år i sådana projekt, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Samhällsekonomiska analyser centralt

Svenska kraftnät håller med utredningen om att samhällsekonomiska analyser är viktigt. De utgör ett underlag för de investeringar som görs i stamnätet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla metoderna. Däremot tycker vi att det är fortsatt viktigt att de samhällsekonomiska analyserna inte blir reglerade enligt Ei:s tidigare presenterade önskemål.

- Vi anser att en sådan reglering av samhällsekonomiska analyser riskerar att förlänga processen istället för att förkorta den utan att några egentliga förbättringar uppnås, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Läs remissvaret här.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Fotograf Tomas Ärlemo
Fotograf Tomas Ärlemo
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum