Svenska kraftnät

Ett steg närmare ökat effektuttag i Skaraborg när Hallsberg-Timmersdala förbereder samråd

Dela

Efter myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt utredningskorridorer som är aktuella för den nya ledningsträckningen från Hallsberg till Timmersdala. Det innebär att ytterligare ett steg tagits i tillståndsprocessen för projektet som ska bidra till att möjliggöra ökade effektuttag i Skaraborg och Västra Götaland.  

Foto: Tomas Ärlemo
Foto: Tomas Ärlemo

Effektbehovet i Västra Götaland ökar kraftigt när fordonsindustrin, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transportsektor ska elektrifieras. Det planeras också nya batterifabriker på Hisingen i Göteborg respektive i Mariestad. Idag är belastningen på ledningarna hög och stamnätet behöver förstärkas från mellersta Sverige till sydvästra Sverige.

Med anledning av detta planerar Svenska kraftnät för en 400 kV-ledningen mellan Hallsberg och Timmersdala, via en ny uttagspunkt i Töreboda. Under 2023 och i början av 2024 genomfördes myndighetsdialog där olika alternativa utredningskorridorer presenterades för berörda myndigheter. Utifrån inkomna yttranden och utredningar har Svenska kraftnät nu valt korridor som är aktuella in i samrådet, som beräknas starta i april 2024.

- Ledningen är central för att möjliggöra det kraftigt ökade elbehovet som finns i regionen. Tidplanen för ledningen påverkar direkt när mer effekt kan tilldelas och nu har vi tagit ett kliv framåt i tillståndsprocessen, säger projektledare Yrsa Wiklund.

Utöver att öka effektuttaget i Skaraborg och Västra Götaland kommer den nya ledningen även att bidra till att möjliggöra anslutningar av stora volymer av landbaserad vind- och solkraft som planeras i område

- Nästa steg blir att ta fram ett sträckningsförslag och bjuda in till samråd under våren. Vi räknar sedan med att skicka in koncessionsansökan 2025 och går tillståndshandläggningen enligt plan ska ledningen kunna tas i drift 2031, säger projektledare Yrsa Wiklund.

En del i att möta ansökningar om kraftigt ökade effektuttag i Västra Götaland

Till 2030 beräknas industrins elbehov minst ha fördubblats i Västra Götaland och Göteborg kopplat till stora industrietableringar och fossilfria omställningar. I mars 2023 presenterade Svenska kraftnät en tilldelningsplan kopplat till planerade transmissionsnätsprojekt för effektansökningar motsvarande storleken av ca 1 225 MW. I maj 2023 inkom Vattenfall med en ny ansökan om ytterligare ökningar av effektuttaget i Västsverige under tidigt 2030-tal. Den nya ansökan utreds för närvarande av Svenska kraftnät inom ramen för framtagandet av en långsiktig utvecklingsplan för transmissionsnätet i Västsverige.

- Det är väldigt stora effektökningar som efterfrågas i ett område där elproduktionen redan i dagsläget är relativt låg. En utökad produktion i såväl Skaraborgområdet som Västra Götaland i stort är viktigt för att bygga ett robust elsystem och säkerställa den långsiktiga elförsörjningen, säger Martin Norlund ansvarig för nätutbyggnaden i västra Götaland

Dokument

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye