Försäkringskassan

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer

Dela

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen.

Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte.

Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framförallt vid bedömning mot så kallat normalt förekommande arbete, vilken för anställda sker efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. I december 2020 aviserade regeringen lagändringen ”övervägande skäl” vilken trädde i kraft i mars 2021. I samband med att lagändringen aviserades stoppade regeringen tillfälligt alla bedömningar mot normalt förekommande arbete efter dag 180. Dessa förändringar fick effekten att avslagen minskade betydligt från och med december 2020. Minskningen sammanfaller också med delvis förändrade arbetssätt hos Försäkringskassan.

Sedan 2019 arbetar Försäkringskassan intensivt med att åtgärda berättigad kritik av myndighetens handläggning inom sjukförsäkringen, vilka både interna och externa granskningar påvisat. Under 2020 fattade myndighetsledningen beslut om en stor genomlysning vilken under 2022 övergick i ett förnyelseprogram. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring hur Försäkringskassan förvaltar sjukförsäkringen och åtgärda de brister som framkommit i granskningar.

I analysen studeras initialt avslag och avslag efter rehabiliteringskedjans dag 180 under perioden januari 2018 till och med juni 2021, med hjälp av registerdata.

Siffror sjukpenning år 2021

 • År 2021 startades 557 000 sjukfall i Sverige.
 • Andelen beviljade ansökningar vid ansökan om sjukpenning, år 2021:
  • initiala ansökningar: 98 procent.
  • ansökningar dag 181 till 365: 93 procent.
 • För att få rätt till sjukpenning krävs att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Rehabiliteringskedjan

För den som är anställd bedöms arbetsförmågan enligt följande:

 • Under de första 90 dagarna ska arbetsförmågan bedöms mot personens vanliga arbete eller ett annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.
 • Efter 90 dagar ska arbetsförmågan även bedömas mot andra arbeten som arbetsgivaren kan erbjuda permanent.
 • Efter 180 dagar ska arbetsförmågan bedömas mot arbeten som finns på den vanliga arbetsmarknaden, så kallade normalt förekommande arbeten. Det finns dock undantag som gör att bedömningen även vid den här tidsgränsen fortsatt kan bedömas mot arbeten hos den arbetsgivare man har:
  • om övervägande skäl” talar för att den sjukskrivne kommer kunna vara tillbaka i helt i arbete hos sin arbetsgivare senast dag 365.
  • om det finns särskilda skäl som talar för den sjukskrivne med stor sannolikhet kommer kunna återgå helt i arbete hos sin arbetsgivare senast dag 550.
  • om den sjukskrivne till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka.
  • om vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19
  • om den sjukskrivne är 62 år eller äldre
 • Efter 365 dagar ska arbetsförmågan bedömas mot ”normalt förekommande arbete”. Men även här finns möjlighet att göra undantag:
  • om det finns särskilda skäl som talar för den sjukskrivne med stor sannolikhet kommer kunna återgå helt i arbete hos sin arbetsgivare senast dag 550.
  • om den sjukskrivne till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka.
  • om vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19
  • om den sjukskrivne är 62 år eller äldre

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Fler får assistansersättning efter lagändringar20.5.2022 09:02:23 CEST | Pressmeddelande

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum