Svenska kraftnät

Det krävs mer än ett kraftigt utbyggt stamnät för att möta effektbehoven

Dela

Svenska kraftnät planerar för en exceptionell kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden.

”Men ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Utfall av nätinvesteringar för perioden 2013–2022, samt  trolig utveckling av nätinvestereringar under perioden 2023–2026.  Det skuggade området ger en uppskattning av nätinvesteringarna  framöver utifrån hur planerna ser ut 2023.
Utfall av nätinvesteringar för perioden 2013–2022, samt trolig utveckling av nätinvestereringar under perioden 2023–2026. Det skuggade området ger en uppskattning av nätinvesteringarna framöver utifrån hur planerna ser ut 2023.

Svenska kraftnät har nu publicerat Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar. Grovt räknat innebär det under kommande tio-årsperioden investeringar i 1 500 km nya ledningar och ett 30-tal nya stationer, förutom förnyelse av 2 500 km befintliga ledningar och 100 stationer (cirka hälften av dagens stationer). Jämfört med tio-årsperioden som har varit (se diagrammet intill) handlar det om ett flerfaldigande av utbyggnadstakten.

Daniel Gustafsson konstaterar dock att det inte räcker. Inte om Sverige ska klara elektrifieringen i samhället samt ha en god leveranssäkerhet.

− Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än idag.

Val av energibärare

Nästan lika viktigt som nya investeringsbeslut i elproduktion är enligt Daniel Gustafsson var den placeras samt val av energibärare. Det han framför allt pekar på är att stora delar av den svenska basindustrin planerar att använda vätgas i sina processer när de ställer om till en fossilfri tillverkning.

− Antingen är vätgasberoende verksamhet förlagd där elproduktionen sker – vilket inte är så troligt med tanke på att placeringen av industrier inte är så flexibel – eller så tillverkas vätgasen där elproduktionen sker och transporteras därefter i pipelines, säger han.

Enligt honom är effektbehoven hos de kommande vätgasberoende industrierna så stora att det är svårt att motivera att bygga så mycket elledningar för att överföra den energin.

− Då är vätgas en mycket effektivare energibärare. Och pipelines tar mycket mindre utrymme samt gör i allmänhet mindre intrång på miljö och natur, säger han.

Det han och Svenska kraftnät ser framför sig är alltså en utbyggd vätgasinfrastruktur i delar av Sverige, som komplement till stamnätet. Men för att inte riskera att Sverige suboptimerar en parallell energiinfrastruktur bestående både av el och vätgas är det enligt honom mycket viktigt att en sådan utbyggnad samplaneras och utformas så att det totalt sett blir samhällsekonomiskt mest effektivt.

Fakta: Ökade effektbehov i hela landet

Intresset för att elektrifiera industriprocesser och verksamheten finns hos industrier i hela Sverige och Svenska kraftnät räknar med nya förfrågningar om att ansluta mycket stora förbrukningsvolymer. För närvarande har Svenska kraftnät förbrukningsansökningar om totalt cirka 20 500 MW i hela landet, varav cirka 17 800 MW har önskat anslutningsår under perioden 2024–2033 (samma period som täcks i Nätplaneringsplanen). Detta kan sättas i relation till att den maximala effektförbrukningen under topplasttimmen (när förbrukningen var som högst) i Sverige år 2022 uppgick till knappt 24 000 MW.

Nätutvecklingsplan 2024-2033 finns att läsa här! Den redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar i landet. Den innehåller också redovisningar med regionalt fokus – så kallade regionala planer.

Bilder

Utfall av nätinvesteringar för perioden 2013–2022, samt  trolig utveckling av nätinvestereringar under perioden 2023–2026.  Det skuggade området ger en uppskattning av nätinvesteringarna  framöver utifrån hur planerna ser ut 2023.
Utfall av nätinvesteringar för perioden 2013–2022, samt trolig utveckling av nätinvestereringar under perioden 2023–2026. Det skuggade området ger en uppskattning av nätinvesteringarna framöver utifrån hur planerna ser ut 2023.
Ladda ned bild

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Ett steg närmare ökat effektuttag i Göteborg och Stenungssund när Skogssäter-Ingelkärr förbereder samråd22.2.2024 08:31:46 CET | Pressmeddelande

Efter myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt utredningskorridorer som är aktuella för den nya ledningsträckningen från Skogssäter till Ingelkärr, via Stenungsund. Det innebär att ytterligare ett steg tagits i tillståndsprocessen för projektet som ska bidra till att möjliggöra ökade effektuttag i bland annat Göteborg och Stenungsund.

Effektivare användning av befintligt nät ger ökat effektuttag i Skaraborg7.2.2024 09:27:53 CET | Pressmeddelande

Effektsituationen i sydvästra Sverige är ansträngd när stora industrier ska elektrifieras och nya elintensiva verksamheter etableras. Utöver nätinvesteringar som planeras ser Svenska kraftnät även över hur det befintliga nätet kan utnyttjas mer effektivt. I Skaraborg har detta nu gett resultat då ett ökat effektuttag på 120 MW har tilldelats Vattenfall Eldistribution, förutsatt att mindre stationsåtgärder vidtas.

Svenska kraftnät skruvar upp elförbrukningen i nya analyser24.1.2024 08:46:09 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen och planeringen mot ökad elektrifiering inom industrin och samhället i stort går mycket snabbt. Svenska kraftnät har tagit fram och analyserat fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050. ”Det är inga prognoser. Scenarierna representerar olika utvecklingsvägar och de resulterar i olika utmaningar för kraftsystemet”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye