Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar för ökad investeringstakt

Dela

Planerade investeringsutgifter i stamnätet och stödjande IT-system under perioden 2025–2027 planeras till knappt 44 miljarder kronor, med en större andel av investeringarna i slutet av perioden. Det är en fortsatt ökning jämfört med föregående treårsplanering som uppgick till 35 miljarder.

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2025–2027 till regeringen. Under den kommande treårsperioden planerar Svenska kraftnät för fortsatt ökade investeringsvolymer. Några av de större som pågår under dessa år är Aurora Line, tunneln Anneberg-Skanstull, Fossilfritt övre Norrland, Nybro-Hemsjö och Gotlandsförbindelsen.

Ökningen av investeringsutgifterna visar att Svenska kraftnäts arbete med att korta ledtider för byggnation av anläggningsprojekt ger effekt. Tiden det tar från utredning om att bygga en ny ledning eller station till att den kan tas i drift – har minskat från 14 år till 8,5 år. Enligt Peter Wigert, finansdirektör, är det den viktigaste förklaringen till att investeringarna ökar.

Kostnadsökningar

− Men en del av de ökade investeringsutgifterna beror också på kostnadsökningar för bland annat elteknisk utrustning och generell inflation. Den stora efterfrågan, som en följd av elektrifiering i Sverige och i vår omvärld, driver på kostnaderna för till exempel kablar och kraftelektronik, säger han.

En annan viktig kostnadspost i investeringsplanen är Civil beredskap för Ledningar och Stationer. Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet uppdrag att stärka elförsörjningens förmåga att möta kriser och krig. Det innebär att elsystemet har förmåga att kunna motstå störningar och för att klara hela skalan från kris till krig krävs bland annat robusta byggnationer. Det innebär också att det finns reservkraft, säker lagerhållning av reservdelar och material samt utbildad och övad reparations- och underhållspersonal.

Flaskhalsinkomster

Svenska kraftnät tilldelas flaskhalsinkomster utifrån de prisskillnader som uppstår mellan de svenska elområdena och mellan ett svenskt elområde och ett annat land. Dessa medel får, enligt EU-förordning 2019/943, användas för att täcka kostnader som ökar eller upprätthåller överföringskapaciteten mellan elområden, till exempel för investeringar, mothandel, underhåll eller energiförluster. De får också under vissa omständigheter användas till att reducera avgifterna till transmissionsnätskunderna.

Förra året användes 5,9 miljarder av flaskhalsinkomsterna till att reducera tarifferna.

− Inflödet från flaskhalsinkomster bedömer vi ska uppgå till 83 miljarder kronor under perioden 2024-2027. Men det ska tilläggas att summan är svår att prognostisera då den avgörs av kommande handelsflöden och skillnader i elpriset mellan länder och mellan de svenska elområdena, säger Peter Wigert.

Jämfört med tidigare år ser Svenska kraftnät en avtagande trend av flaskhalsinkomster.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2025-2027 finns att läsa eller hämta här.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye