Skogsindustrierna

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Dela

Idag överlämnar Skogsindustrierna skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.

-Vi är i princip redan fossilfria i skogsindustrins interna energianvändning och har därmed ett helt annat utgångsläge än många andra industrier. Anledningen till detta goda utgångsläge är att biprodukter av vår förnybara råvara används som energi och den fossila energin har därför kunnat fasas ut. Nu kan vi presentera konkreta målbilder för ännu mer klimatnytta och konkurrenskraft, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef vid Skogsindustrierna.

I morse överlämnades färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från nio branscher till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin på ett seminarium på Rosenbad. Skogsnäringens färdplan presenterades av Skogsindustriernas näringspolitiska chef Magnus Berg.

Skogsnäringen bidrar till klimatarbetet på tre sätt: genom att biobaserade produkter ersätter produkter av fossil råvara eller produkter med stora fossila utsläpp vid tillverkningen, genom att binda kol i skogen samt i biobaserade produkter och genom att minska användningen av fossil energi i fabrikerna, i arbetsmaskiner och i transporter. För att öka den samlade klimatnyttan och bidra till hela samhällets omställning till en fossilfrihet har Skogsindustrierna tagit fram ett antal målbilder till 2030:

  • Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 2013 till 6 procent 2030.
  • Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leveranserna ökat - minst 50 procent av alla nya bostäder byggs med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med trästomme.
  • Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar med koppling till skog och skogsindustri har fördubblats till 8 miljarder kronor per år.
  • Skogsnäringens leveranser av bioenergi har ökat.
  • Produktion av biodrivmedel baserat på skogsråvara har ökat- bedömningen är att den kan öka från 1 TWh till 10 TWh
  • Inga fossila drivmedel används i de arbetsmaskiner som används i skogsindustrin eller i skogsbruket

Fossilfritt Sverige har bjudit in ett flertal branscher att ta fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

-Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningsarbetet. I färdplanen visar de inte bara hur de själva kan nå noll utan också vad de betyder för andra branscher. Såväl byggsektorn som transportsektorn är i behov av råvaran från skogen för att lyckas sänka sina utsläpp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

-För att kunna nå de mål vi satt upp, och därmed driva omställningen till en cirkulär bioekonomi, behöver vi en ökad tillgång till biomassa från hållbart brukade skogar. Det är den tillgången som sätter ramarna för hur stort skogsnäringens bidrag kan bli i arbete för att skapa ett fossilfritt Sverige. En ökad produktion av traditionella produkter ökar även sidoströmmarna, som är det som kan användas till energi, drivmedel och helt nya biobaserade produkter. En nationell strategi för bioekonomi har vi efterfrågat länge, och nu hoppas vi att behovet blir tydligt för fler, säger Magnus Berg.

Nyckelord

Kontakter

Magnus Berg
Chef för näringspolitiska avdelningen
08-762 79 84
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Glädjande besked om att vägar nu kan öppnas för 74 tons lastbilar15.2.2018 16:16Pressmeddelande

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att peka ut vägar där det är tillåtet att köra lastbilar med 74 tons bruttovikt. - Vi är mycket glada över det här beslutet som kommer medföra effektiviseringar av skogsnäringens vägtransporter, vilket gynnar både klimatet och de svenska företagens konkurrenskraft, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna. Forskningsstudier visar att bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton. Trafiksäkerheten ökar dessutom eftersom det krävs färre fordon för att transportera samma mängd gods. - Vi ser nu fram emot att i dialog med Trafikverket verka för att det nya vägnätet (BK4) blir så stort som möjligt, avslutar Karolina Boholm. På webbsidan http://74ton.nu/ kan du läsa mer. Kontakt Lisa Alexandersson Publisher, Skogsindustrierna Tel: 08-762 72 31

Skogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst12.1.2018 12:11Pressmeddelande

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovation. De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter och att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt. Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen. - Allt vi idag gör av fossilbaserade material kommer vi i framtiden att kunna göra av träråvara, och för att komma dit behöver vi en gemensam forskningsagenda

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum